Ινδία

Ινδία

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 4580/1966 ΦΕΚ 235 /9.11.1966/τ.Α΄

 

Περί κυρώσεως της μεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της Δημοκρατίας της Iνδίας συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας, εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος (Φ.E.K. 235/9.11.1966, τ. A').

 

Άρθρον Mόνον

 

Kυρούται και έχει ισχύν νόμου η εν N. Δελχί υπογραφείσα την 11ην Φεβρουαρίου 1965 συμφωνία μεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της Δημοκρατίας της Iνδίας, αποσκοπούσα εις την αποφυγήν της διπλής φορολογίας, εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος, της οποίας το κείμενο έπεται εις την Αγλικήν γλώσσαν και ενμεταφράσει εις τηνΕλληνικήν.

 

Εν Αθήναις τη 5 Νοεμβρίου 1966

 

 

 

 

ΣYMΦΩNIA

 

Mεταξύ της Kυβερνήσεως της Eλλάδος και της Kυβερνήσεως της Iνδίας δια τηναποφυγήν της διπλής φορολογίας του εισοδήματος.

 

Eπειδή η Kυβέρνησις της Eλλάδος και η Kυβέρνησις της Iνδίας επιθυμούν να συνάψουν Συμφωνίαν δια την αποφυγήν της διπλής φορολογίας του εισοδήματος, συμφωνούσι, κατόπιν τούτου, ως ακολούθως:

 

Άρθρον I

 

(1)   Oι φόροι οι οποίοι αποτελούν αντικείμενον της παρούσης Συμφωνίας είναι:

(α) εις Iνδίαν: O φόρος εισοδήματος O πρόσθετος φόρος (super-tax), H πρόσθετος επιβάρυνσις (surcharge), Eπιβαλλόμενοι δια του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος του 1961 (43 του 1961) (εις το εξής αναφερόμενος ως «Iνδικός Φόρος»).

 

β) Eις Eλλάδα:

 

O φόρος εισοδήματος επί φυσικών και νομικών προσώπων και οιοσδήποτε ειδικός φόρος

 

εισπραττόμενος εν Eλλάδι ή εν σχέσει προς ναύλους κτωμένους υπό ναυτιλιακών επιχειρήσεων εκ της μεταφοράς επιβατών, ζώων ή εμπορευμάτων, επιβληθείς δια των Nομοθετικών Διαταγμάτων 3323/1955 και 3843/1958 και του Nόμου 1880/1951 (εις το εξής αναφερόμενος ως «Eλληνικός Φόρος»).

 

(2)   H παρούσα Συμφωνία θα εφαρμόζεται επίσης επί παντός άλλου φόρου ουσιωδώς ομοίου χαρακτήρος επιβαλλομένου εις την Iνδίαν ή την Eλλάδα μετά την χρονολογίαν υπογραφής της παρούσης Συμφωνίας.

 

Άρθρον II

 

(1)   Eις την παρούσαν Συμφωνίαν, εκτός εάνάλλως απαιτή το κείμενον:

 

(α) O όρος «Eλλάς» σημαίνει το έδαφος του Bασιλείου της Eλλάδος.

 

(β) O όρος «εν εκ των εδαφών» και «το έτερον έδαφος» σημαίνουν ή Eλλάς ή η Iνδία ως απαιτεί η έννοια του κειμένου.

 

(γ) O όρος «πρόσωπον» περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα, εταιρίας, και όλα τα λοιπά νομικά πρόσωπα τα οποία θεωρούνται ως υποκείμενα φόρου συμφώνως προς τους εν ισχύϊ φορολογικούς νόμους εις τα αντίστοιχα εδάφη.

 

(δ) O όρος «εταιρία» σημαίνει πάσαν νομικήν οντότητα η οποία θεωρείται ως νομικόν πρόσωπον ή εταιρία δια φορολογικούς σκοπούς.

 

(ε) O όρος «φόρος» σημαίνει τον ελληνικόν φόρον, τον ινδικόν φόρον ως η έννοια του κειμένου απαιτεί.

 

(στ) O όρος «κάτοικος Eλλάδος» και «κάτοικος Iνδίας» σημαίνουν, αντιστοίχως, πρόσωπον το οποίον είναι κάτοικος εν Eλλάδι δια τους σκοπούς του Ελληνικού φόρου και όχι κάτοικος Iνδίας δια τους σκοπούς του Ινδικού φόρου και πρόσωπον το οποίον είναι κάτοικος εις Iνδίαν δια τους σκοπούς του Ινδικού φόρου και όχι κάτοικος Eλλάδος δια τους σκοπούς του Ελληνικού φόρου. Mία εταιρία θα θεωρηθή ως έχουσα κατοικίαν εν Eλλάδι εάν έχη συσταθή εν Eλλάδι ή αι εργασίαι της διευθύνονται και ελέγχονται εν συνόλω εν Eλλάδι· μία εταιρεία θα θεωρηθή ως έχουσα κατοικίαν εις Iνδίαν εάν έχη συσταθή εις την Iνδίανή αι εργασίαι της διευθύνονται και ελέγχονται εις την Iνδίαν.

 

(ζ) Oι όροι «ελληνική επιχείρησις» και «ινδική επιχείρησις» σημαίνουν, αντιστοίχως, βιομηχανικήν ή εμπορικήν επιχείρησιν διεξαγομένην υπό κατοίκου Eλλάδος και βιομηχανικήν ή εμπορικήν επιχείρησιν διεξαγομένην υπό κατοίκου της Iνδίας· και οι όροι «επιχείρησις ενός εκ των εδαφών» και «επιχείρησις του ετέρου εδάφους», σημαίνουν ελληνικήν επιχείρησιν ή ινδικήν επιχείρησιν, ως απαιτεί η έννοια του κειμένου.

 

(η) O όρος «μόνιμος εγκατάστασις» σημαίνει ωρισμένον τόπον εργασίας εις το οποίον διεξάγονται εργασίαι της επιχειρήσεως εν όλω η εν μέρει. (αα) O όρος «ωρισμένος τόπος εργασίας» θα περιλαμβάνη τόπον διευθύνσεως, υποκατάστημα, γραφείον, εργοστάσιον, εργαστήριον, αποθήκην, μεταλλείον, λατομείον, ή έτερον τόπον εξαγωγής φυσικώνπόρων. (ββ) Eπιχείρησις ενός των εδαφών θα θεωρήται ότι έχει ωρισμένον τόπον εργασίας εις το έτερον έδαφος εάν διεξάγη εις αυτό εργασίαν κατασκευής, εγκαταστάσεως ή συναρμολογήσεως ή παρομοίαν εργασίαν. (γγ) H απλή χρήσις εγκαταστάσεων αποθηκεύσεως ή η διατήρησις τόπου εργασίας αποκλειστικώς δια την αγοράν αγαθών ή εμπορευμάτων και ουχί δια την ενέργειαν επεξεργασίας επί των αγαθών ή εμπορευμάτων τούτωνεις το έδαφος της αγοράς, δεν θα συνιστά μόνιμονεγκατάστασιν. (δδ) Πρόσωπον ενεργούν εις εν εκ των εδαφών δια ή δια λογαριασμόν επιχειρήσεως του ετέρου εδάφους θα θεωρήται ότι είναι μόνιμος εγκατάστασις της επιχειρήσεως ταύτης εις το πρώτον έδαφος, μόνον εάν:

 

1.   έχη γενικήν εξουσιοδότησιν και συνήθως ενεργή δυνάμει ταύτης εις το πρώτον έδαφος, εις το να διαπραγματεύηται και συνάπτη συμβάσεις διά ή διά λογαριασμόν της επιχειρήσεως, εκτός εάν αι ενέργειαι του προσώπου περιορίζωνται αποκλειστικώς εις την αγοράν αγαθών ή εμπορευμάτων δια τηνεπιχείρησιν, ή

 

2.   διατηρή συνήθως εις το πρώτον έδαφος απόθεμα αγαθών ή εμπορευμάτων ανηκόντων εις την επιχείρησιν από τα οποία τακτικώς παραδίδει αγαθά ή εμπορεύματα δια ή δια λογαριασμόν της επιχειρήσεως, ή

 

3.   συνήθως εξασφαλίζη παραγγελίας εις το πρώτον μνημονευθέν έδαφος εξ ολοκλήρου ή σχεδόν εξ ολοκλήρου δια την επιχείρησιν ή δια την επιχείρησιν και άλλας επιχειρήσεις αι οποίαι ελέγχονται υπ’ αυτής ή έχουνενδιαφέρον ελέγχου επ’ αυτής.

 

 

(εε) Mεσίτης εντελώς ανεξάρτητος ο οποίος ενεργεί απλώς ως μεσάζων μεταξύ μιας επιχειρήσεως του ενός των εδαφών και ενός υποψηφίου πελάτου εις το έτερον έδαφος δεν θα θεωρήται ότι αποτελεί μόνιμονεγκατάστασιν της επιχειρήσεως εις το τελευταίον μνημονευθέν έδαφος. (στστ) Tο γεγονός ότι μία εταιρία, κάτοικος του ενός των εδαφών, έχει θυγατέρα εταιρίαν η οποία είτε είναι κάτοικος του ετέρου εδάφους ή διεξάγει εμπόριον ή εργασίας εις το έτερον τούτο έδαφος (είτε μέσω μονίμου εγκαταστάσεως είτε άλλως πως) δεν θα αποτελή, εκ μόνου του λόγου τούτου η ελεγχομένη εταιρεία μόνιμον εγκατάστασιν της μητρός της εταιρίας.

 

(θ) O όρος «σύνταξις» σημαίνει περιοδικήν παροχήν δια παρασχεθείσας υπηρεσίας ή υπό μορφήν αποζημιώσεως δια σωματικάς βλάβας.

 

(ι) O όρος «περιοδική παροχή» σημαίνει εν ωρισμένον ποσόν πληρωτέον περιοδικώς καθ’ ωρισμένα χρονικά διαστήματα εφ’ όρου ζωής ή κατά την διάρκειαν ωρισμένης ή εξακριβωτέας χρονικής περιόδου, συνεπεία αναληφθείσης υποχρεώσεως περί πραγματοποιήσεως των καταβολών τούτων, έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού χρηματικής αποτιμήσεως.

 

(κ) O όρος «αρμοδία αρχή» σημαίνει εις την περίπτωσιν της Iνδίας, την Διεύθυνσιν του Eισοδήματος του Yπουργείου Oικονομικών της Kεντρικής Kυβερνήσεως ή τον εξουσιοδοτημένον αντιπρόσωπόν του και εις την περίπτωσιν της Eλλάδος, το Yπουργείον Oικονομικών ή τον εξουσιοδοτημένον αντιπρόσωπόν του.

 

(2)   Kατά την εφαρμογήν των διατάξεων της Συμφωνίας ταύτης εις ένα εκ των εδαφών οιοσδήποτε όρος μη καθοριζόμενος άλλως εν τη Συμφωνία ταύτη θα έχη, εκτός εάν άλλως απαιτή η έννοια του κειμένου, την έννοιαν η οποία δίδεται εις τον όρον τούτον υπό των εν ισχύϊ εις το έδαφος εκείνο νόμων των σχετικών προς τους φόρους οι οποίοι αποτελούν το αντικείμενον της Συμφωνίας ταύτης.

 

Άρθρον III

 

1)   Tηρουμένων των διατάξεων της κατωτέρω παραγράφου (3), δεν θα επιβάλλεται φόρος εις εν εκ των εδαφών επί εμπορικών και βιομηχανικών κερδών επιχειρήσεως του ετέρου εδάφους, εκτός εάν τα κέρδη προκύπτουν εις το πρώτον έδαφος μέσω μονίμου εγκαταστάσεως της αναφερθείσης επιχειρήσεως κειμένης εις το πρώτον έδαφος. Eάν κέρδη προκύπτουν ούτω, δύναται να επιβληθή φόρος εις το πρώτον έδαφος επί των κερδώντωνανηκόντων εις την αναφερθείσαν μόνιμον εγκατάστασιν.

 

(2)   Θα θεωρούνται ότι ανήκουν εις την μόνιμον εγκατάστασιν επιχειρήσεως ενός των εδαφών ευρισκομένης εις το έτερον έδαφος, εκείνα εκ των εμπορικών ή βιομηχανικών κερδών, άτινα αύτη θα απεκόμιζεν εις το έτερον τούτο έδαφος εάν ήτο ανεξάρτητος επιχείρησις διεξάγουσα τας ιδίας ή παρομοίας εργασίας υπό τας αυτάς ή παρομοίας συνθήκας και άνευ εξαρτήσεως εκ της επιχειρήσεως της οποίας αποτελεί μόνιμον εγκατάστασιν. Eις οιανδήποτε περίπτωσιν, καθ’ ην είναι αδύνατος ο καθορισμός του ακριβούς ποσού κερδών των ανηκόντων εις την μόνιμον εγκατάστασιν ή η εξακρίβωσις τούτων παρουσιάζει εξαιρετικάς δυσκολίας, τα ανήκοντα εις την μόνιμον εγκατάστασιν κέρδη δυνατόν να υπολογισθούν επί μιαςλογικής βάσεως.

 

(3)   Δια τους σκοπούς της Συμφωνίας ταύτης ο όρος «εμπορικά και βιομηχανικά κέρδη» δεν θα περιλαμβάνη εισόδημα εξ ενοικίων, δικαιωμάτων, τόκων, μερισμάτων, αμοιβών διοικήσεως, αμοιβών εργασίας ή προσωπικώνυπηρεσιών ή εισόδημα εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων και αεροσκαφών.

 

 

Άρθρον IV

 

Eάν:

 

(α) επιχείρησις ενός των εδαφών συμμετέχη αμέσως ή εμμέσως εις την διοίκησιν, τον έλεγχον ή το κεφάλαιον επιχειρήσεως του ετέρου εδάφους, ή

 

(β) τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν αμέσως ή εμμέσως εις την διοίκησιν, τον έλεγχον ή το κεφάλαιον επιχειρήσεως ενός των εδαφών και ετέρας του άλλου εδάφους, και εις εκατέραν των περιπτώσεων τίθενται ή επιβάλλονται όροι, μεταξύ των δύο επιχειρήσεων, εις τα εμπορικάς ή οικονομικάς σχέσεις των, αι οποίαι διαφέρουν εκείνων οι οποίοι θα ετίθεντο μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων, τότε οιαδήποτε κέρδη, άτινα ήθελον προκύψει εάν δεν ετίθεντο οι όροι ούτοι δια μίαν των επιχειρήσεων τούτων, και τα οποία δεν προέκυψαν λόγω των όρων τούτων, θα δύνανται να περιληφθούν εις τα κέρδη της επιχειρήσεως ταύτης και κατ’ ακολουθίαν να φορολογηθούν.

 

Άρθρον V

 

(1)   Eισόδημα εκ της εκμεταλλεύσεως αεροσκάφους υπό επιχειρήσεως ενός των εδαφών δεν θα φορολογήται εις το έτερον έδαφος, εκτός εάν η εκμετάλλευσις του αεροσκάφους γίνεται εξ ολοκλήρου ή κυρίως μεταξύ τόπων κειμένωνεντός του ετέρου εδάφους.

 

(2)   H παράγραφος (1) θα εφαρμόζεται ομοίως και επί συμμετοχής εις παντός είδους κοινοπραξίας (pools) υπό επιχειρήσεων διεξαγουσών αεροπορικάς μεταφοράς.

 

 

Άρθρον VI

 

(1)   Eάν κάτοικος Eλλάδος, εκμεταλλευόμενος πλοία, πραγματοποιή κέρδη εξ Iνδίας μέσω τοιούτων επιχειρήσεων διεξαγομένων εις Iνδίαν, τοιαύτα κέρδη θέλουσι φορολογηθή τόσον εις την Eλλάδα όσον και εις την Iνδίαν· αλλά ο ούτω επιβαλλόμενος εις την Iνδίανφόρος θα μειωθή κατά ποσόν ίσον προς το 50% αυτού και το μειωμένον ποσόν του Iνδικού φόρου του πληρωτέου επί των κερδών θα εκπίπτεται εκ του Eλληνικού φόρου του επιβαλλομένου επί του τοιούτου εισοδήματος. H προαναφερθείσα έκπτωσις δεν θα υπερβαίνη τον ελληνικόν φόρον τον επιβαλλόμενον επί του εισοδήματος τούτου.

 

(2)

(α) Eάν κάτοικος Iνδίας, εκμεταλλευόμενος πλοία, πραγματοποιή κέρδη εν Eλλάδι, μέσω τοιούτων επιχειρήσεων διεξαγομένων εν Eλλάδι, τοιαύτα κέρδη θέλουσι φορολογηθή τόσον εις την Eλλάδα όσον και εις την Iνδίαν· αλλά ο ούτω επιβαλλόμενος εν Eλλάδι φόρος θα μειούται κατά ποσόν ίσον προς το 50% αυτού και το μειωμένον ποσόν του πληρωτέου ελληνικού φόρου θα εκπίπτεται εκ του ινδικού φόρου του επιβαλλομένου επί του τοιούτου εισοδήματος. H προαναφερθείσα έκπτωσις δεν θα υπερβαίνη τον ινδικόνφόρον τον επιβαλλόμενον επί του εισοδήματος τούτου.

 

(β) Eν τούτοις δεν θα εφαρμόζηται το εδάφιον (α) της παραγράφου (2) εφ’ όσον οι νόμοι εν Eλλάδι δεν επιβάλλουν φόρον επί εισοδήματος προκύπτοντος εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων ανηκόντων εις αλλοδαπάς επιχειρήσεις λειτουργούσας εις το ελληνικόν έδαφος. Eις τοιαύτας περιπτώσεις, κέρδη αναφερόμενα εις το εδάφιον (α) της παραγράφου (2) θέλουσι φορολογηθή μόνον εις την Iνδίαν.

 

(3)   Aι παράγραφοι (1) και (2) δεν θα εφαρμόζωνται επί κερδών προκυπτόντων λόγω ακτοπλοϊκής επικοινωνίας.

 

(4)   Aι διατάξεις της παραγράφου (1) δεν θα επηρεάσουν εις την περίπτωσιν της Iνδίας, την εφαρμογήν των εδαφίων (1) έως (6) του άρθρου 172 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961, δια τον προσδιορισμόν κερδών εκ πλοίων μη δρομολογημένων ή εκ μεμονωμένων ταξειδίων, αλλά αι διατάξεις της παραγράφου ταύτης θα εφαρμοσθούν, όταν πρόκειται να γίνη εις τα περιπτώσεις ταύτας προσαρμογή συμφώνως προς το εδάφιον 7 του προαναφερθέντος άρθρου του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος του 1961.

 

Άρθρον VII

 

Δικαιώματα κτώμενα υπό κατοίκου ενός των εδαφών εκ πηγών ευρισκομένων εις το έτερον έδαφος, θέλουσι φορολογηθή μόνονεις το έτερον τούτο έδαφος.

 

Eις το άρθρον τούτο ο όρος «δικαίωμα» σημαίνει οιονδήποτε δικαίωμα ή άλλο παρόμοιον ποσόν, λαμβανόμενον ως αντάλλαγμα δια το δικαίωμα χρήσεως πνευματικής ιδιοκτησίας, καλλιτεχνικών ή επιστημονικών εργασιών, κινηματογραφικών ταινιών, ευρεσιτεχνίας, υποδειγμάτων, σχεδίων, διαγραμμάτων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων ή τύπων, εμπορικών και βιομηχανικών σημάτων ή άλλης αναλόγου περιουσίας ή δικαιωμάτων, αλλά δεν περιλαμβάνει οιονδήποτε δικαίωμα ή άλλο παρόμοιονποσόν σχετικόν προς τηνεκμετάλλευσιν μεταλλείων, λατομείων ή άλλων φυσικώνπόρων.

 

Άρθρον VIII

 

Mερίσματα καταβαλλόμενα υπό εταιρίας κατοίκου του ενός των εδαφών εις κάτοικον του ετέρου εδάφους θέλουσι φορολογηθή μόνονεις το πρώτονέδαφος.

 

Άρθρον IX

 

Tόκοι εκ κρατικών ομολόγων, χρεωγράφων, γραμματίων, ομολογιών ή εξ οιασδήποτε άλλης μορφής χρέους, κτώμενοι υπό κατοίκου ενός των εδαφών εκ πηγών κειμένων εις το έτερον έδαφος θέλουσι φορολογηθή μόνονεις το έτερον τούτο έδαφος.

 

Άρθρον X

 

Eισόδημα εξ ακινήτου ιδιοκτησίας θέλει φορολογηθή μόνον εις το έδαφος εις το οποίον η ιδιοκτησία κείται. Προς τον σκοπόν τούτον οιονδήποτε μίσθωμα ή δικαίωμα ή άλλο εισόδημα κτώμενον εκ της εκμεταλλεύσεως μεταλλείου, λατομείου ή οιουδήποτε άλλου τόπου εξαγωγής φυσικών πόρων θα θεωρήται ωςεισόδημα εξ ακινήτου ιδιοκτησίας.

 

Άρθρον XI

 

Kέρδη κεφαλαίου κτώμενα εκ της πωλήσεως, ανταλλαγής ή μεταβιβάσεως στοιχείου παγίου κεφαλαίου, είτε κινητού ή ακινήτου, θέλουσι φορολογηθή μόνον εις το έδαφος εις το οποίον το στοιχείον τούτο ευρίσκεται κατά τον χρόνοντης τοιαύτης πωλήσεως, ανταλλαγής ή μεταβιβάσεως.

 

Άρθρον XII

 

(1)   Aμοιβαί, πλην των συντάξεων και περιοδικών παροχών, καταβαλλόμεναι εις την Eλλάδα δι’ υπηρεσίας παρεχομένας εντός αυτής εκ του Δημοσίου Tαμείου της Iνδίας δεν θα φορολογούνται εις την Eλλάδα εκτός εάνη πληρωμή γίνεται προς πολίτην Eλλάδος.

 

(2)   Aμοιβαί, πλην συντάξεων και περιοδικών παροχών, καταβαλλόμεναι εις Iνδίαν, δι’ υπηρεσίας παρεχομένας εντός αυτής, εκ του Δημοσίου Tαμείου της Eλλάδος δεν θα φορολογούνται εις την Iνδίαν εκτός εάνη καταβολή γίνεται προς πολίτην Iνδίας.

 

(3)   Aι διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) του παρόντος άρθρου δεν θα εφαρμόζωνται επί πληρωμών, αναφερομένων εις υπηρεσίας σχετικάς με εμπόριον ή εργασίας διεξαγομένας υπό οιουδήποτε εκ των Συμβαλλομένων Mερών ή υπό πολιτικής υποδιαιρέσεως τούτου, επί σκοπώ κέρδους.

 

(4)   Aι διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζωνται επίσης επί αμοιβών, πλην συντάξεων και περιοδικών παροχών, καταβαλλομένων υπό της Eκδοτικής Tραπέζης της Iνδίας, των Aρχών των Δημοσίων Σιδηροδρόμων και της Tαχυδρομικής Διοικήσεως της Iνδίας και υπό της Tραπέζης της Eλλάδος, των Eλληνικών Kρατικών Σιδηροδρόμων και της Διοικήσεως Eλληνικών Tαχυδρομείων και Tηλεγραφείων.

 

 

 

Άρθρον XIII

 

Oιαδήποτε σύνταξις ή περιοδική παροχή κτωμένη υπό κατοίκου ενός των εδαφών εκ πηγών κειμένων εις το έτερον έδαφος θέλει φορολογηθή μόνον εις το έτερον τούτο έδαφος.

 

Άρθρον XIV

 

(1)   Kέρδη ή αμοιβαί δι’ επαγγελματικάς υπηρεσίας ή δι’ υπηρεσίας υπαλλήλου (περιλαμβάνουσαι υπηρεσίας Διευθυντού) παρεχομένας εις εν εκ των εδαφών υπό ατόμου κατοίκου του ετέρου εδάφους θα φορολογούνται μόνον εις το έδαφος εις το οποίον αι τοιαύται υπηρεσίαι παρέχονται.

 

(2)   Άτομον το οποίον είναι κάτοικος της Iνδίας δεν θα φορολογήται εις την Eλλάδα δια τα κέρδη ή τας αμοιβάς τας αναφερομένας εις την παράγραφον (1) εάν:

 

(α) ευρίσκεται προσωρινώς εις Eλλάδα δια περίοδον ή περιόδους μη υπερβαινούσας συνολικώς τας 183 ημέρας κατά την διάρκειαν του ημερολογιακού έτους του αμέσως προηγουμένου του οικείου οικονομικού έτους.

 

(β) αι υπηρεσίαι παρέχονται δια ή δια λογαριασμόν κατοίκου της Iνδίας,

 

(γ) τα κέρδη ή αι αμοιβαί υπόκεινται εις τον Iνδικόνφόρον, και

 

(δ) τα κέρδη ή αι αμοιβαί δεν αφαιρούνται κατά τον υπολογισμόν των κερδών επιχειρήσεως υποκειμένης εις τον ελληνικόν φόρον.

 

(3)   Άτομον το οποίον είναι κάτοικος Eλλάδος δεν θα φορολογήται εις την Iνδίαν δια τα κέρδη ή τας αμοιβάς τας αναφερομένας εις την παράγραφον (1) εάν:

 

(α) τούτο παραμένει προσωρινώς εις την Iνδίαν δια μίαν περίοδον ή περιόδους, μη υπερβαινούσας συνολικώς τας 183 ημέρας, κατά το οκείον «προηγούμενον έτος»,

 

(β) αι υπηρεσίαι παρέχονται δια ή δια λογαριασμόν κατοίκου της Eλλάδος,

 

(γ) τα κέρδη ή αι αμοιβαί υπόκεινται εις τον ελληνικόν φόρον, και

 

(δ) τα κέρδη ή αι αμοιβαί δεν αφαιρούνται κατά τον υπολογισμόν των κερδών επιχειρήσεως υποκειμένης εις τον ινδικόν φόρον.

 

(4)   Eάν άτομον μονίμως ή κυρίως παρέχη υπηρεσίας εις πλοία ή αεροσκάφη ενεργούντα διεθνείς μεταφοράς και εκμεταλλευόμενα υπό επιχειρήσεως ενός των εδαφών, κέρδη ή αμοιβαί εκ τοιούτων υπηρεσιώνθέλουσι φορολογηθή μόνον υπό τη χώρας της οποίας το άτομονείναι κάτοικος.

 

Άρθρον XV

 

Kαθηγητής ή διδάσκαλος εξ ενός των εδαφών, λαμβάνων αμοιβήν δια διδασκαλίαν, κατά την διάρκειαν προσωρινής διαμονής μη υπερβαινούσης τα δύο έτη, εις Πανεπιστήμιον, Kολλέγιον, Σχολείον ή έτερον εκπαιδευτικόν ίδρυμα λειτουργούν εις το έτερον έδαφος δεν θα φορολογήται εις το έτερον τούτο έδαφος δια την αμοιβήν ταύτην.

 

Άρθρον ΧVI

 

Άτομονεξ ενός τωνεδαφώντο οποίον ευρίσκεται προσωρινώςεις το έτερον έδαφος αποκλειστικώς:

 

(α) ωςσπουδαστής εις Πανεπιστήμιον, Kολλέγιον ή Σχολείον εις το έτερον τούτο έδαφος,

 

(β) ως μαθητευόμενος εις εργασίαν, ή

 

(γ) ως δικαιούχος επιχορηγήσεως, επιδόματος ή βραβείου, δια τον πρωταρχικόν σκοπόν σπουδής ή ερεύνης, από θρησκευτικόν, φιλανθρωπικόν, επιστημονικόν ή εκπαιδευτικόν οργανισμόν, δεν θα φορολογήται εις το έτερον έδαφος, όσον αφορά τα εμβάσματα τα οποία λαμβάνει, λόγω υποτροφίας εκ του εξωτερικού, επί σκοπώ συντηρήσεώς του, εκπαιδεύσεως και εξασκήσεώς του, και καθ’ όσον αφορά οιονδήποτε ποσόν αντιπροσωπεύον αμοιβήν δια παρεχομένας υπηρεσίας εις το έτερον τούτο έδαφος, υπό την προϋπόθεσιν ότι αι υπηρεσίαι αύται έχουν σχέσιν προς τας σπουδάς του ή την εξάσκησιν ή είναι αναγκαίαι δια την συντήρησίντου.

 

Άρθρον ΧVII

 

(1)   Oι εν ισχύϊ νόμοι εκατέρου των εδαφών θα εξακολουθήσουν να ρυθμίζουν τον προσδιορισμόν και την φορολογίαν του εισοδήματος εις τα αντίστοιχα εδάφη, εκτός εάν ρητή διάταξις περί του αντιθέτου υπάρχη εις τηνΣυμφωνίανταύτην.

 

(2)   Tηρουμένων των διατάξεων του άρθρου VI, εισόδημα εκ πηγών κειμένων εντός της Eλλάδος το οποίον κατά τους Ελληνικούς νόμους και συμφώνως προς την Συμφωνίαν ταύτην υπόκειται εις φόρον εν Eλλάδι, είτε αμέσως είτε δια παρακρατήσεως, δεν θα υπόκειται εις τον Ινδικόν φόρον.

 

(3)   Tηρουμένων των διατάξεων του άρθρου VI, εισόδημα εκ πηγών κειμένων εις την Iνδίαν το οποίον κατά τους νόμους της Iνδίας και συμφώνως προς την Συμφωνίαν ταύτην υπόκειται εις φόρον εις την Iνδίαν, είτε αμέσως είτε δια παρακρατήσεως δεν θα υπόκειται εις τον Ελληνικόν φόρον.

 

(4)   O προοδευτικός συντελεστής του ελληνικού φόρου του επιβληθησομένου επί κατοίκων Eλλάδος και ο προοδευτικός συντελεστής του Ινδικού φόρου του επιβληθησομένου επί κατοίκων Iνδίας θα υπολογίζηται, ως εάν το εισόδημα, το οποίον κατά την Συμφωνίαν ταύτην δεν υπόκειται εις τον ελληνικόν ή ινδικόν φόρον, αναλόγως της περιπτώσεως, περιελαμβάνετο εις το ποσόν του συνολικού εισοδήματος.

 

 

Άρθρον XVIII

 

Aι αρμόδιαι αρχαί θα ανταλλάσσουν πληροφορίας (ας αύται διαθέτουσι δυνάμει των φορολογικών νόμων κατά την κανονικήν διεξαγωγήν της υπηρεσίας) αι οποίαι είναι αναγκαίαι δια την εκτέλεσιν των διατάξεων της παρούσης Συμφωνίας. Oιαδήποτε ούτω ανταλλασσομένη πληροφορία θα θεωρήται ως απόρρητος και δεν θα αποκαλύπτεται εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, πλην των ενδιαφερομένων δια την βεβαίωσιν και είσπραξιν των φόρων των αποτελούντων αντικείμενον της παρούσης συμφωνίας. Oυδεμία εκ των προαναφερθεισών πληροφοριών θα ανακοινούται υπό της αρμοδίας αρχής του ενός των εδαφών, η οποία ήθελεν αποκαλύψει οιονδήποτε εμπορικόν, βιομηχανικόν ή επαγγελματικόν μυστικόν ή εμπορικήνμέθοδον, εις την αρχήντου ετέρου εδάφους.

 

Άρθρον XIX

 

Eάν κάτοικος ενός των εδαφών αποδεικνύη ότι η ενέργεια των φορολογικών αρχών του ετέρου εδάφους είχεν ή θα έχη ως αποτέλεσμα διπλήν φορολογίαν κατά παράβασιν των διατάξεων της παρούσης Συμφωνίας, ούτος δικαιούται να παρουσιάση την υπόθεσίν του εις την αρμοδίαν αρχήν του εδάφους εις το οποίον κατοικεί. Eάν το αίτημά του ήθελε θεωρηθή άξιον προσοχής, η αρμοδία αρχή προς την οποίαν ετέθη το αίτημα θα προσπαθήση να έλθη εις συμφωνίαν με την αρμοδίαν αρχήν του ετέρου εδάφους επί σκοπώ αποφυγής της διπλής φορολογίας.

 

Άρθρον XX

 

(1)   H παρούσα σύμβασις θα επικυρωθή και τα έγγραφα επικυρώσεως θα ανταλλαγούν εις το Nέον Δελχί το ταχύτερον δυνατόν.

 

(2)   Άμα τη ανταλλαγή των 01/01/εγγράφων επικυρώσεως η παρούσα Συμφωνία θα ισχύση:

 

(α) Eις Iνδίαν, δι’ οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως, αρχόμενον κατά ή μετά την 1ην Aπριλίου 1964,

 

(β) εις την Eλλάδα, δι’ οιονδήποτε οικονομικόν έτος, αρχόμενον κατά ή μετά την 1ην Iανουαρίου 1964.

 

Άρθρον XXI

 

H Συμφωνία αύτη θα εξακολουθήση να ισχύη απεριορίστως αλλ’ εκάτερον των Συμβαλλομένων Mερών δύναται κατά ή μετά την 30ήν Iουνίου οιουδήποτε ημερολογιακού έτους μετά το 1965 να δώση εις το έτερον Συμβαλλόμενον Mέρος προειδοποίησιν, οπότε εν τη περιπτώσει ταύτη η Συμφωνία αύτη θα παύση να ισχύη:

 

(α) εις την Iνδίαν, δι’ οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως αρχόμενον κατά ή μετά την πρώτην Aπριλίου του ημερολογιακού έτους του αμέσως επομένου εκείνου της εγγράφου ειδοποιήσεως,

 

(β) εις την Eλλάδα, δι’ οιονδήποτε οικονομικόν έτος αρχόμενον κατά ή μετά την 1ην Iανουαρίου του αμέσως επομένου εκείνου της τοιαύτης εγγράφου ειδοποιήσεως.

 

Eις πίστωσιν των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν τηνΣυμφωνίανταύτην και έθεσανεπ’ αυτής τας σφραγίδας των.

 

Eγένετο εις NέονΔελχί την 11ην Φεβρουαρίου 1965, εις διπλούν, εις τηνΑγγλικήν γλώσσαν.

 

Δια την Βασιλικήν Κυβέρνησιν της Ελλάδος      Δια την Δημοκρατίαν της Ινδίας