Συντελεστές Φορολογίας

Η TaxExperts παρουσιάζει τον πιο ολοκληρωμένο πίνακα Φορολογικών Συντελεστών για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων των Φυσικών και Νομικών προσώπων.

Τα ποσά είναι όλα ενημερωμένα με το ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ν.4172/2013

ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ

Είδος Συντελεστής Νομολογία
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου Βάσει κλίμακας μείον 1,5% Άρθρο 60 – ν.4172
Τίτλοι Κτήσης 20% Παρακράτηση + 3,6% Χαρτόσημο Άρθρο 62 – ν.4172
ΠΔ 28 / 28 -7-1931
Αμοιβές Εργολάβου Τεχνικών Έργων 3% Παρακράτηση Φόρου Άρθρο 64 – ν.4172
Αμοιβές Ελεύθερου Επαγγελματία 20% Παρακράτηση Φόρου από το πρώτο ευρώ Άρθρο 62 – ν.4172
Εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ 10% Παρακράτηση Φόρου Άρθρο 60 – ν.4172
Πλήρωμα Εμπορικού Ναυτικού 15% Αξιωματικοί
10% Κατώτερο Πλήρωμα
Άρθρο 15 – ν.4172
Τόκοι που καταβάλλονται στην Αλλοδαπή 15% για φυσικά πρόσωπα
15% για νομικά πρόσωπα
Άρθρο 62 – ν.4172
Δικαιώματα  20% Παρακράτηση Φόρου Άρθρο 64 – ν.4172
Αμοιβές σε αλλοδαπά πρόσωπα με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα  20% Παρακράτηση Φόρου ΠΟΛ 1120/2014
Αμοιβές σε αλλοδαπά πρόσωπα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα 0% Παρακράτηση Φόρου ΠΟΛ 1120/2014
Αμοιβές και δικαιώματα σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις στην Ε.Ε. 0% Παρακράτηση Φόρου Άρθρο 63 – ν.4172

ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

Είδος Συντελεστής Νομολογία
Πώληση Μεριδίων ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ (μη εισηγμένης) 15% επί του κέρδους Άρθρο 43 – ν.4172
Εισόδημα από μερίσματα ΑΕ, ΕΠΕ & IKE 10%  ( 15%  από 01.01.2016 ) Άρθρο 40 – ν.4172
Εισόδημα από Τόκους 15% Άρθρο 40 – ν.4172
Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

15% για κατοίκους Ελλάδας

0% για κατοίκους εξωτερικού

Άρθρο 43 - ν.4172

ΠΟΛ 1032/2015

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ανώνυμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, ΙΚΕ

Κατηγορία Συντελεστής Νομολογία
Κέρδη 29% Άρθρο 58 – ν.4172
Εισόδημα από ακίνητα 3% συμπληρωματικός φόρος για ακίνητα >200 τ.μ.
ή επαγγελματική μίσθωση
Άρθρο 39 – ν.4172

Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες, Συνεταιρισμοί, Κ/Ξ, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες  (Βιβλία Γ' Κατηγορίας) *

Κλιμάκιο Συντελεστής % Νομολογία
Κέρδη 29% Άρθρο 58 – ν.4172

Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες, Συνεταιρισμοί, Κ/Ξ, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες (Βιβλία Β' Κατηγορίας) *

Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου
50.000 26% 13.000 50.000 13.000.00
Άνω των 50.000 33%      

 

*Για εισοδήματα από 01.01.2016 εξομοιώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι υπόχρεοι που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β' Κατηγορίας) με εκείνους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (Γ' Κατηγορίας) και θα φορολογούνται πλέον με συντελεστή 29%.

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Μισθωτών – Συνταξιούχων – Ελ. Επαγγελματιών με μπλοκάκι *

Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου
25.000 22% 5.500 25.000 5.500,00
17.000 32% 5.440 42.000 10.940,00
Άνω των 42.000 42%      

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων της παραγράφου 1 μειώνεται:

α) Για εισόδημα μέχρι και είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ κατά δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.

β) Για εισόδημα πάνω από είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ το ποσό μείωσης της περίπτωσης α΄ περιορίζεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ.

* Αν έχουν μέχρι 3 εργοδότες ή περισσότερους, εφόσον από τους 3 προέρχεται τουλάχιστον το 75% των εσόδων τους.

Ατομικών Επιχειρήσεων – Ελευθέρων Επαγγελματιών **

Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου
50.000 26% 13.000 50.000 13.000.00
Άνω των 50.000 33%      

** Αν έχουν περισσότερους από 3 εργοδότες και τα έσοδα από 3 από αυτούς δεν ξεπερνούν το 75% των ετήσιων εσόδων τους.

 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ 01.01.2016

Μισθωτών  - Συνταξιούχων - Ελ. Επαγγελματιών - Ατομικών Επιχειρήσεων - Αγρότες

Κλιμάκιο

Συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου

Εισόδημα

Σύνολο Φόρου

20.000

22

4.400

20.000

4.400

10.000

29

2.900

30.000

7.300

10.000

37

3.700

40.000

11.000

Άνω των 40.000

45

 

 

 

 

 

 

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων μειώνεται:     (Δεν ισχύει για το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.)

α) Κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 του ν.4172, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

β) Κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο.

γ) Κατά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και

δ) κατά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

*Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

 

Εισοδήματα από ακίνητα

Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου
0 - 12.000 11%  1.320 12.000 1.320,00
Άνω των 12.000 33%       

 

Εισοδήματα από ακίνητα από 01.01.2016

Κλιμάκιο

Συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Εισόδημα

Σύνολο Φόρου

0 - 12.000

15% 

1.800

12.000

1.800

12.001 - 35.000

35% 

8.050

35.000

9.850

Άνω των 35.000

45%

 

 

 

 

 

Φορολογία Αποζημίωσης

Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου
<60.000 0% 0 60.000 0
60.001 - 100.000 10% 4.000 100.000 4.000
100.001 - 150.000 20% 10.000 150.000 14.000
Άνω των 150.000 30%      

 

 

Εισφορά Αλληλεγγύης

Κλιμάκιο Συντελεστής %
12.001 - 20.000  0,7 %
20.001 - 30.000 1,4 %
30.001 - 50.000 2 %
50.001 - 100.000 4 %
100.001 - 500.000 6 %
Άνω των 500.001 8 %

 

Νέα κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης  για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2016

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης ενσωματώνεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ν.4172  Άρθρο 43Α και υπολογίζεται πλέον με οριακούς συντελεστές, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να εφαρμόζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό του εισοδήματος.Η παρακράτηση της εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις αρχίζει να πραγματοποιείται από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου.

 

Κλιμάκιο

Συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου

Εισόδημα

Σύνολο Φόρου

12.000

0 %

0

12.000

0

8.000

2,2 %

176

20.000

176

10.000

5 %

500

30.000

676

10.000

6,5 %

650

40.000

1.326

25.000

7,5 %

1.875

65.000

3.201

155.000

9 %

13.950

220.000

17.151

Άνω των 155.000

10 %

 

 

 

 

 

 

Ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια (εφάπαξ παροχές)

Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου
< 40.000 10 % 4.000 40.000 4.000
Άνω των 40.000 20 %      

 

* Ο συντελεστής ανέρχεται σε 15% για περιοδικά καταβαλλόμενες παροχές.

 
Old id: 
6235
Old URL: 
el/Downloads/Tax_Rates/TaxExperts_Guide
Ενότητα: